Младежки проект “Смарт еко предприемачи – актуални и виртуални ЗаЕдно“ 2019г.

Цел: Осмисляне на свободното време чрез прилагане на методология за разработка и използване на мобилни приложения и софтуер в младежката работа, което ще повиши капацитета на младежите, тяхната креативност, творческо изразяване и инициативност.

Основни дейности:

 • Беседа с практическа насоченост „Как да създадем виртуален продукт и да го маркетираме“.
 • Семинар “Как се прави мобилно и уеб приложение“.
 • Провеждане на редовни обучения с лектор и между младежите.

Очаквани резултати:

 • Оползотворяване на свободното времена младежите чрез обучение, като алтернативен и модерен начин;
 • Разработено мобилно приложение за iOS и Android устройства, на разположение за безплатно сваляне;
 • Проучвания на съществуващи мобилни приложение и софтуер, онлайн инструменти и обучителни методи в младежката работа, и най-вече в сферата на предприемачеството за България и Европа като цяло;
 • Развиване на всестранната интелигентност, научаване чрез преживяване, изследване и поощряване на собствената уникалност;
 • Методология за разработване и внедряване на мобилни приложения и уеб базиран софтуер,  в младежката работа;
 • Достъпни инструменти и платформи за младежите, как сами да разработват и използват мобилни приложение и софтуер, в работата си;
 • Обучени 8 младежи как сами да разработват и използват мобилни приложения и софтуер, в работата си предпоставки за предприемчивост и пълноценна реализация в обществото;
 • Над 100 младежи, дизайнери, преподаватели и др. пряко ангажирани в проекта (като участници във фокус групите и презентациите по време на разработването и тестването на продуктите);
 • Интегрирана софтуерна платформа обединяваща знанията и уменията на младежите чрез мобилни приложения и уеб базиран софтуер;
 • Провокиран интерес и предоставена възможност на младите хора към използване и прилагане на тези ИТ уменията, като средство за колективно творческо преживяване;
 • Социализация на младежите, чрез изграждане на нагласи за принадлежност към определена общност;
 • Умения за невербални комуникации при общуване и работа в екип.

Подцели:

 • Повишен капацитет на младежите по отношение внедряването на Информационни и комуникационни технологии в младежката работа и засилване участието от страна на младите хора, посредством предоставянето на значими инструменти и обучителни материали;
 • Научаване как младежите да маркетират целия процес без да замърсяват околната среда, като не се използват печатни материали през целият проект, а се използва виртуалното пространство за всички дейности по проекта;
 • Насърчаване на младежите към активно участие за разработване на приложения, което помага да придобият практически знания и с увереност и самочувствие да ги прилагат;
 • Повишен капацитет на младежите относно използването на мобилни приложения и софтуер в свободното време;
 • Предоставяне на един еко и актуален иновативен модел за работа сред младежите;
 • Разкриване на съвременните тенденции и възможности за пълноценно използване на свободното време като доходен и привлекателен потенциален бизнес;  
 • Насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между ИТ специалисти, младежи и потребители;
 • Придобиване на специфични познания и умения в областта на Информационни и комуникационни технологии;
 • Развиване на всестранната интелигентност, научаване чрез преживяване, изследване и поощряване на собствената уникалност;
 • Предизвикване на траен интерес сред участниците в проекта, техни приятели и всички любители които използват подобни приложения и програми в ежедневието;
 • Изграждане на силен характер, чувство за отговорност и толерантност, предпоставки за предприемчивост и пълноценна реализация в обществото.

 Предвидените дейности в проекта ще включват обучение и изработка на мобилно приложение и прилежащ уеб базиран софтуер:

 • Групова работа с различни инструменти, които благоприятно въздействат на работата в екип и помагат за пренасянето на опита от една област в друга;
 • Използване на Agile и SCUM методологии за управление на задачите в екипа, която дава възможност за себеизразяване, засилва вярата в собствените сили и развива екипната съвместимост;
 • Изграждане на схема за визията на мобилното приложение и уеб софтуера чрез блок-диаграми, мокъп-схеми процедурни правила;
 • Графично представяне на базата на мокъп схемите на отделните функционални екрани на мобилното приложение и уеб базирания софтуер, разгръща творческото изразяване, предприемчивостта и социални качества като споделяне, слушане и сътрудничество чрез позитивни преживявания;
 • Реално кодиране на ядрото на платформата за връзка на уеб софтуера и мобилното приложение;
 • Разпределяне на задачите за изработка на уеб софтуера и мобилното приложение;
 • Поетапно тестване и въвеждане в експлоатация на отделните функционални модули на платформата;
 • Финален тест на качеството на изработените модули, обратна връзка и дебъгване на уен софтуера и мобилното приложение.

Ще дадат възможност на участниците да:

 • преодоляват с повече увереност страховете и несигурността;
 • се срещат с реализирани специалисти, нови хора с общи интереси, и да се  учат от опита си;  
 • опознават себе си и да създават пълноценни взаимоотношения с другите;
 • поемат отговорност за живота си и да повярват в своя потенциал, за да сбъдват мечтите си;
 • придобиват силата да бъдат себе си, да се развиват и да се радват на това.

Целеви групи:

 Целевата група по проекта обхваща общо 8 младежа на възраст между 15 и 29 години, обособени в 1 група.

Други, върху които проектът ще има въздействие:

Дейностите по проекта ще предизвикат интерес на референтни групи от приятелските среди на младежите включени в проекта. Тази инициатива ще изгради мрежа за младежки обмени и ще покаже на обществото и родителите на младежите, че има актуални, модерни начини за осмислянена свободнотовреме, ще ги стимулира да инициират и подкрепят подобни програми за ангажиране на свободното време.

Поради своята специфика и достъпност ще предизвика интерес и мотивация в голяма част от потребителите на тези софтуерни продукти. Проектът ще окаже въздействие най-малко върху 1000 активни млади хора, крайните потребители на продуктите, както и сред младежите които се интересуват от предприемачество, обучение и ИТ умения.


Период на изпълнение:

Начална дата: 01.06.2019г.

Крайна дата: 15.10.2019г.

Продължителност в месеци: 4 месеца

Екип на проекта:

Ръководител – Анна Анастасова Желязкова

Специализиран екип:

Добри Добрев – ментор, специалист разработка на софтуер и управление на проекти

Георги Николов- ментор, специалист разработка на софтуер и графичен дизайн

Тереса Куртева – счетоводител

Сформира се група от 8 младежа. Провеждане на занятията през месец юли и август.

ВХОД СВОБОДЕН

ОРГАНИЗАТОР: Сдружение“ЗаЕдно“ ,тел.0879530971, www.zaednoo.com, fasebook Клуб Заедно

Този проект се реализира с подкрепата на Община Варна
Дирекция „Образование и младежки дейности“!


Comments (1)‎

Привет, това е коментар.
Управлението, промените, редактирането и триенето на коментарите става в секция Коментари на таблото.
Аватарите на потребителите, които коментират, идват от Gravatar.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.